Miljö & Kvalitet

Riktlinjer för miljö

Karlstad Byggaluminium & Montage AB skall eftersträva att verksamheten förorsakar minsta möjliga negativa miljöpåverkan inom och utom företaget.

Att skapa värde för både kunder och samhälle genom att leverera lösningar som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara, genom:

 • Att ständigt förbättra verksamheten i riktning mot minskad negativ miljöpåverkan
 • Att uppfylla alla tillämpliga krav i miljölagstiftningen
 • Att förebygga alla typer av föroreningar som kan uppstå
 • Att sätta konkreta mål för miljöarbetet
 • Att ha ett effektivt miljöledningssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras
 • Att ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning
 • Att avsätta tillräckliga resurser för att miljöarbetet skall bli effektivt
 • Att ge kunderna tillräcklig och korrekt information om miljökonsekvenserna av de produkter och tjänster vi erbjuder
 • Att ställa krav på och följa upp våra leverantörers miljöpåverkan.

Riktlinjer för kvalitet

Karlstad Byggaluminium & Montage AB skall alltid eftersträva att uppfylla kundernas uttalade och underförstådda behov, krav och förväntningar. Våra produkter och tjänster skall kännetecknas av god kvalitet och varje uppdrag skall skötas så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden. Detta skall uppnås genom att:

 • Alltid erbjuda kunden den lösning som vi bedömer uppfyller kundens behov,
 • Krav och förväntningar till lägsta möjliga kostnad på sikt.
 • Sätta konkreta mål för kvalitetsarbetet.-Ha ett effektivt kvalitetssystem som fortlöpande utvärderas och förbättras.
 • Ge medarbetarna tillräcklig information och planerad utbildning.
 • Avsätta tillräckliga resurser för att kvalitetsarbetet skall bli effektivt.
 • Ständigt förbättra verksamheten i riktning mot ökad kundtillfredsställelse och minskade kvalitetsbristkostnader.
Vår återvinning
Facebook Instagram